Privacy Verklaring

Dit is een privacyverklaring van HSV Natuurlijk Limburg, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82539197 (hierna: “HSV Natuuril”). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV Natuurlijk Limburg verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1 GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS


1.1 HSV Natuurlijk Limburg verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u wanneer u: 
• zich inschrijft / aanmeldt als lid van HSV Natuurlijk Limburg;
• wijzigingen of aanvullende gegevens doorgeeft aan Sportvisserij Nederland, aan HSV Natuurlijk Limburg of aan een andere hengelsportvereniging waarvan u lid bent en die gebruik maakt van de centrale ledenadministratie van Sportvisserij Nederland;
• zich aanmeldt voor een vrijwilligersfunctie, voor deelname aan een wedstrijd of evenement, of voor afname van een specifiek product of dienst van HSV natuurlijk Limburg;
• een verklaring omtrent gedrag (VOG) afgeeft;
• deelneemt aan een wedstrijd of evenement bij HSV Natuurlijk Limburg;
• contact met ons opneemt (via e-mail, telefonisch e.d.);
• informatie en/of beeldmateriaal aanbiedt voor publicatie op de website of een ander medium;
• uw contributie betaalt.

1.2 HSV Natuurlijk Limburg verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
• roepnaam;
• geslacht;
• voorletter(s);
• achternaam;
• geboortedatum;
• adres;
• telefoonnummer(s);
• e-mailadres;
• voorkeur om al dan niet de papieren lijst(en) van viswateren te ontvangen;
• lidnummer / VISpasnummer of voorlopig lidnummer/ VISpasnummer;
• datum aanvang lidmaatschap;
• contributie;
• betaalstatus contributie;
• rekeningnummer(s);
• soort lidmaatschap (senior of jeugd);
• vrijwilligersfunctie(s) binnen de vereniging;
• Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG);
• hengelsportvoorkeuren;
• deelname aan wedstrijden;
• wedstrijdresultaten;
• afgenomen producten of diensten;
• informatie en/of beeldmateriaal dienend voor verenigingsgerelateerde publicaties.

1.3 HSV Natuurlijk Limburg kan deze gegevens gebruiken voor:
• het effectueren van het lidmaatschap van HSV Natuurlijk Limburg;
• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten aan haar leden;
• het verstrekken van relevante informatie aan haar leden zoals informatie over vergaderingen, vergunninguitgifte, wedstrijden, besluiten, e.d.;
• het opnemen of onderhouden van contact met haar leden;
• het verstrekken van specifieke producten of diensten aan haar leden;
• het betalingsverkeer tussen HSV Natuurlijk Limburg en haar leden;
• handhaving;
• verenigingsgerelateerde publicaties zoals publicatie van verslagen van activiteiten, wedstrijduitslagen e.d.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met de secretaris van HSV Natuurlijk Limburg voor:
• meer informatie over de wijze waarop HSV Natuurlijk Limburg persoonsgegevens verwerkt;
• vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
• inzage in de persoonsgegevens die HSV Natuurlijk Limburg met betrekking tot u verwerkt;
• bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV Natuurlijk Limburg.
De contactgegevens vindt u op deze website.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 HSV Natuurlijk Limburg zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 HSV Natuurlijk Limburg treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1. HSV Natuurlijk Limburg kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
• Sportvisserij Limburg waarbij HSV Natuurlijk Limburg is aangesloten;
• Sportvisserij Nederland waarbij HSV Natuurlijk LImburgl is aangesloten;
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 HSV Natuurlijk Limburg verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1 tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV Natuurlijk Limburg daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5. WIJZIGINGEN

5.1 Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.